EASY MİSYONU

Vizyonumuz insanların dijitalleşmeyi bir fırsat olarak gördükleri bir dünya. EASY dijital çözümlerle iş süreçlerini hızlandırır, sadeleştirir ve optimize eder. Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte, insanları daha başarılı kılar ve üstlerindeki baskıyı azaltırız.

Çalışanlar/İş ortakları

EASY karınca yuvası demektir, fildişi kuleler değil

Biz yüksek seviyede takım çalışmasına ve hem müşterilerimize hem de birbirimize karşı adil olmaya inanırız. Hiyerarşik düşünme biçiminden ve karmaşık süreçlerden hoşlanmayız. Bunun yerine başarılı sonuçlar için birlikte çalışmayı tercih ederiz. Herkesin şahsi sorumluluk almasını ve sürecin parçası olanlar arasında kesintisiz bir dialogu teşvik ederiz.

Ürün/İnovasyon

EASY yolda olmak demektir,
olduğu yerde kalmak değil

Yazılımlarımızı geliştirirken, pazarda neler olup bittiğini daima izleriz. Bu sayede her zaman bir adım önde oluruz ve müşterilerimiz için uzun erimli, güvenilir çözümler üretiriz.

Ürün/Entegrasyon Becerisi

EASY tamı tamına uymak demektir,
neredeyse uymak değil

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yoğun biçimde odaklanırız. Sahip olduğumuz derin know-how ile, mevcut sistemlerle sorunsuzca entegre olan çözümler sunarız. Veya tamı tamına uyum için doğru düzenlemeleri yaparız.

Ürün/Kullanıcı dostu olmak

EASY yeşil ışık demektir,
sürekli beklemek değil

Amacımız iş süreçlerinin daha iyi çalışmasını sağlayan çözümler üretmektir. Yazılımlarımızın tam işlevsel olması kadar, kullanıcı dostu olmasının da önemine inanırız. Zira, en iyi çözümler ancak herkes onları kullanabildiği sürece başarılı olabilir.

Müşteri/sürdürülebilirlik

EASY kalıcı ilişki demektir,
öylesine bir flört değil

Güvenilir ortaklıkların en iyi sonuçları sağladığına dair güçlü bir inancımız vardır. Bu nedenle, şirketimizin başarısının temeli olarak müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve elbette çalışanlarımızla kurduğumuz uzun süreli ilişkileri görürüz.

Ekonomi

EASY uzun çalar demektir,
tek bir şarkı değil

Şirketimiz pazarda uzun vadeli hedefler için bulunmaktadır. Bu doğrultuda, kalıcı başarıları kısa vadeli kazançlara tercih ederiz ve yatırım yaparken daima büyük resme bakarız.

Ekoloji

EASY suyu depolamak demektir,
suyu harcamak değil

Bizim için sürdürülebilirlik, tümüyle çevre bilinciyle ilgilidir. Şirketimizin her noktasında kaynakları sorumlu biçimde kullanmak bizim için en doğal davranış şeklidir ve tüm çalışanlarımız tarafından şevkle desteklenir.

Temel etik davranış kurallarımız (davranış kodu)

İşimizin başarısı müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız ve halkın EASY SOFTWARE AG’nin (bundan sonra EASY) hizmetlerine ve dürüstlüğüne olan güvenidir. Bu güven, davranış şeklimize ve bilgimizi müşterilerimizin, hissedarlarımızın ve EASY’nin menfaatleri için kullanmamıza bağlıdır.

Davranış kodumuz şirket içindeki pek çok farklı faaliyeti kapsar. Bu kurallar çalışanların, özellikle de yöneticilerin, şirkete, diğer çalışanlara ve üçüncü şahıslara (müşteriler ve tedarikçiler) karşı sergilemeleri beklenen tutum ve davranışların genel bir çerçevesini tanımlar.

Davranış kodu Yönetim Kurulu’nun grup genelindeki etik standartları güçlendirme ve dürüstlük, saygı ve adil davranışa dayanan bir çalışma ortamı yaratma amaçlarını yansıtmaktadır. Yönetim Kurulu, yasalar ve ahlaki ilkelerle uyumlu olan ve sosyal sorumluluğu yansıtan bir iş politikasının, şirketin uzun vadeli çıkarlarına en iyi şekilde hizmet ettiğine inanmaktadır.

Yönetim Kurulu aynı yaklaşımı tüm EASY çalışanlarından da beklemektedir. Bu nedenle, tüm çalışanlar bu ilkeleri desteklemelidir. Davranış kodu tüm çalışanlar için bağlayıcıdır.

  1. Yasalara, yönetmeliklere ve hükümlere uymak

Kurumsal faaliyetlerimizin dayandığı tüm yasalara uymak bizim için tartışılmaz bir konudur.

Yasalara ve EASY’nin yönergelerine uygun davranırız. Bu durum hem ulusal hem de uluslararası iş ortaklarımız için geçerli olduğu gibi, EASY’nin içindeki ilişkilerde de geçerlidir.

  1. Rekabette adil davranmak 

Adil rekabete olan bağlılığımız hiçbir koşula bağlı değildir. Buna uygun olarak, adil olmaksızın ya da rekabet kurallarına uymaksızın bir iş avantajı elde etmeyi amaçlayan her tür iş faaliyetini reddederiz.

  1. Yolsuzlukla mücadele

Her tür yolsuzluk ve rüşveti suç olarak görürüz ve rekabete aykırı gerçekleştirilen iş faaliyetlerini asla kabul etmeyiz.

Çalışanlarımız hem özel hem de kamu çalışanlarına ilişkin, hediye almak veya vermek konusundaki sınırlamaları belirleyen yasal düzenlemeleri takip ederler.

Çalışanlarımızdan iş ilişkisi kapsamında, rakiplerimize karşı adil olmayan bir avantaj elde etmek niyeti veya beklentisiyle hiç kimseye bir hediye vermemesini ve almamasını bekleriz. Hiç bir EASY çalışanı adil olmayan bir iş avantajını talep veya kabul etmez.

Bunlar alışılmış iş uygulamalarına veya makul ölçülere uymayan ödüller ya da ağırlama eylemleridir. Bu sınırların belirlenmesi amacıyla, EASY çalışanlarına yönergeler verir.

  1. Insider trading (İçeriden öğrenen ticareti)

EASY, çalışanlarının EASY SOFTWARE hisselerini içeriden alınan bilgiye dayalı olarak alıp satmaması ve bu bilgileri ifşa etmemesini talep eder.

İçeriden alınan bilgi, kamuoyunun bilgisi dahilinde olmayan ve açıklanması halinde EASY’nin hisse veya piyasa fiyatlarını belirgin derecede etkileyebilecek durumlara ilişkin somut bilgileri ifade eder. Bu tür bilgiler, makul bir yatırımcının yatırım kararında dikkate alınması halinde, somut ve önemli olarak kabul edilir.

İçeriden bilgiye erişim olan çalışanlar, açıklanana kadar bu bilgiyi ne kendileri için kullanabilir ne de başkalarıyla paylaşabilirler. İçeriden bilginin kamuoyuna verilmesine kadar geçen süre içinde, EASY hisselerini alıp satamazlar.

  1. Gizli bilgilerin ele alınması

EASY, çalışanlarından hem EASY’nin hem de müşterilerinin ticari sırlarına ve fikri/manevi varlıklarına saygılı olmasını bekler.

Ticari mülkiyet, haklar, ticari sırlar ve diğer hassas kurumsal bilgiler yetkisi olmayan kişilerin erişimine karşı korunmalıdır. EASY ya da üçüncü tarflarda ticari sır ya da gizli bilgi alan veya bunların farkında olan çalışanlar, bunları üçüncü şahıslarla (aile üyeleri ve arkadaşlar dahil) paylaşamaz ve iş dışı amaçlarla kullanamaz. Aynı şekilde, eğer iş dışı bir amaçla gerçekleşirse bu bilgileri meslektaşlara açıklamak da yasaktır.

  1. Çıkar çatışması

Çalışanlarımızın kişisel çıkarlarıyla şirketin çıkarlarının çatıştığı durumlardan kaçınması gerekmektedir.

Çıkar çatışması, özellikle çalışanın şahsi çıkarlarıyla EASY’nin çıkarları arasında çatışma olması durumunu ifade eder. Böyle bir durumda, EASY’nin çıkarları zarara uğratılmamalıdır.

Çıkar çatışması durumundan kaçınmak için, aşağıdaki davranışların görülmesi gerekir:

Tedarikçilerimizi nesnel kriterlere (fiyat, kalite, güvenilirlik, teknolojik standartlar, sertifikasyon ve mevcut kalite yönetimi) göre seçeriz. İş kararları kişisel çıkarlara ve ilişkilere göre verilmemelidir.

Çalışanlar serbest zamanlarında kâr amacı gütmeyen, gönüllük çalışmalarında bulunmak ve yardım faaliyetlerinde bulunmak için teşvik edilirler. Bununla beraber, çalışanlar iş dışındaki bu faaliyetlerin çıkar çatışmasına yol açmadığına emin olmalıdırlar.

Buna ek olarak, diğer şirketler ya da organizasyonlar için yapılacak ücretli işler için EASY’nin yazılı izni gerekir. Bu durum aynı zamanda – diğer anonim şirketler gibi halka açık şirketlerdeki holdingler hariç – esasen EASY’nin rakiplerindeki doğrudan veya dolaylı holdingler için de geçerlidir.

Çalışanlar kişisel çıkarları için kurumsal mülkiyeti, bilgileri ve pozisyonlarını kullanamazlar. Çalışanların belirli yönergelere (işe alım sözleşmesi, kullanım rehberi vb.) göre şahsen kullanımına izin verilen kurumsal mallar buna dâhil değildir. Bu mallar, örneğin şirket araçları ya da telefonlarını kapsar.

  1. İş güvenliği, çevre ve insan sağlığının korunması 

Çevrenin korunması gibi, Grubumuzun iş faaliyetlerinden etkilenen tüm çalışanların, komşuların ve diğer kişilerin sağlığı ve güvenliği EASY için yüksek bir önceliktir.

Bu öncelikler şunları kapsar:

İş hedefleriyle ekolojik hedefleri, insani ihtiyaçların karşılanabileceği ve gelecek nesillerin gelişiminin korunacağı şekilde uzlaştırmaya çalışan sürdürülebilir ve gelecekle uyumlu gelişime inanıyoruz.

EASY, iş yeri güvenliğinin yanı sıra sağlık ve çevrenin korunmasındaki sorumluluğunu ciddiye alır ve sürekli iyileştirme için gayret eder. Aynı şekilde her çalışan iş yeri güvenliğinden sorumludur. İş güvenliği, sağlık ve çevreyi korumakla ilgili yasal hükümler harfiyen uygulanmalıdır. Yöneticilerin rol model olarak örnek teşkil etmeleri gerekir.

  1.  Sosyal sorumluluk

EASY sosyal sorumluluğun şirketin başarısı için önemli bir unsur olduğuna inanır.

EASY Grup içindeki tüm çalışanlar için fırsat eşitliği sağlamaya dönük kesin bir kararlılığımız vardır.

Çalışma ortamında cinsiyet, ırk, etnik köken, din, yaş, cinsel tercih, engellilik hali kaynaklı ayrımcılık ya da kötü muameleyi asla mazur görmeyiz.

Tüm çalışanlarımızın nesnel, adil ve yardımlaşmalı işbirliği yaklaşımıyla şekillendirilen bir kurumsal kültür oluşumuna katkı vermelerini bekleriz.

  1. Sosyal ağlar ve medya

Sosyal ağlar ve medya söz konusunda olduğunda, bu ortamlarda EASY ya da iş ortaklarını etkileyebilecek konularda herkese açık şekilde görüş beyan eden çalışanlar, bu görüşlerin kendilerine ait şahsi görüşler olduğunu açık olarak belirtirler.

Her zaman için EASY SOFTWARE AG ve onun iş ortaklarının çıkarlarını gözeteceklerdir. Buna uygun olarak, gizlilik ve verilerin korunmasına dair yönergeler de dikkate alınmalıdır.

Bu bağlamda, e-posta veya sosyal ağlar veya medyadaki ifadeler gayrı resmi şekilde ve kendi doğallığı içinde söylenmiş olsa bile, bunların alıcı tarafından saklanabileceğini ve uzun bir süre sonra bile alıcı ya da İnternet kullanıcıları tarafından görülebileceğinin farkında olmalıdırlar. Çalışanların ifadeleri uygun olacağı üzere, makul ve nesnel olmalıdır.

Davranış kodunu tamamlayıcı önlemler

EASY tüm çalışanların belirtilen kurallara uyacağı beklentisi içinde, bu davranış kodunu kabul edeceğini temin eder.

Dürüstlük ve güvenden oluşan bir kurum kültürü inşa etmek için gerekli olan farkındalık, ancak davranış kodunu günlük bir alışkanlık haline getirmekle mümkündür. Bu nedenle, çalışanlarımızın davranış kodunu başlangıç ve ileri seviye eğitimlerin konusu haline getirmelerini garanti etmeyi taahhüt ederiz.

Davranış kodu hakkında her zaman sorular sorulabilir. Bu konuların açık olarak tartışılabildiği bir kurum kültürünü teşvik ederiz.

Bu nedenle, çalışanlarımız davranış koduna ilişkin şüphede kaldıkları her durumda kendi amirlerinden, insan kaynakları/yasal hizmetler departmanlarınan tavsiye almaları teşvik edilir. Bu tip soruların gizli tutulacağı teminat altındadır.

Günlük iş hayatında ortaya çıkabilecek özel durumlarda, davranış kodunun açık bir standart belirlememiş olması halinde, çalışanlar yöneticileri ve ilgili birimler tarafından değerlendirilmeli ve davranış şekli iç kurallara göre belirlenmelidir.

Yöneticilerimizin davranış kodunu uygularken ve çalışanlarını buna göre yönetirken, kişisel davranışlarıyla örnek teşkil etmesi beklenmektedir.

Bu davranış kurallarının ihlali mazur görülmeyeceği gibi  ihtar, istihdamın sona ermesi veya tazminat talebi dahil olmak üzere çeşitli disiplin uygulamalarını kapsayan yaptırımlara neden olacaktır.

 

Mülheim an der Ruhr (Almanya) – Şubat 2017

EASY SOFTWARE AG Yönetim Kurulu

bize ulaşın